"When I hit that fan, I definitely enjoyed it." - Stephen Jackson